Rakhi Festival, Raksha Bandhan, Rakhi Significants, Narial Poornima, Avani Avittam, Balev

Rakhi Festival, Raksha Bandhan, Rakhi Significants, Narial Poornima, Avani Avittam, Balev

Raksha Bandhan is a beautiful festival of India which is globally celebrated with immense faith and enthusiasm. This festival is essentially celebrated between brothers and sisters. It is widely believed that the Rakhi thread can strengthen the eternal bond of love shared by siblings. It is celebrated by all Hindus and Hindu society across India.

Raksha Bandhan

The festival of Rakhi celebrates the natural bond of love and affection between a brother and a sister by means of holy Rakhi thread. Raksha Bandhan is celebrated on the full moon day of the Hindu month ‘Shravana’.

Various names associated with Rakhi

The auspicious day of Raksha Bandhan is celebrated under different names and with different set of rituals all across the world. The North Indian celebrate thisfestival by the name ‘Raksha Bandhan’ and ‘Rakhi Purnima’. On this day sisters tie a sacred thread of Rakhi on brother’s wrist and pray for his long life. Brothers’ bless their sister and present them gifts. In rest of India, thisfestival is known as ‘Nariyal Purnima’, ‘Avani Avittam’ and ‘Balev’.

Narial Poornima : This is a festival celebrated with great enthusiasm in Mumbai. On the day of Nariyal Purnima, coconuts are thrown into the sea to propitiate the Sea God, Varuna, who is the chief object of worship on this occasion.

Avani Avittam : South India celebrates this festival by Avani Avittam. This is the time of “upakarmam” and is celebrated in various ways all over South India. It falls on the full-moon day of the month of Shravan (August-September). Rakhi forms an important Hindufestival in South India.

Balev : Balev is the name by which Rakhi is commonly known Balev. It has special significance among Brahmins as it is the day on which Brahmins change their sacred thread. It is believed that on On Shravan Sud, when the moon is in the constellation of Shravana, the Brahmins rededicate themselves to study the vedas and pursue spiritual upliftment.

Read full here

Yajur Veda Avani Avittam Procedure – Yajur Vedi Upaakarma Procedure with Maha Sankalpam

Goddess Gayathri Mata

Goddess Gayathri Mata

Yajur Veda Avani Avittam or Yajur Vedi Upakarma is observed by Yajurvedi Brahmins in Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. It is known as Jandhyala Purnima or Janeyu Purnima day in Telugu and Kannada respectively. Yagnopaveetha Dharana (changing the sacred thread) is the major ritual of this day. Yajurveda Avani Avittam 2010 date is August 24. It is observed on Shravan Purnima. This article gives the description on the mantram, maha sankalpam, and other rituals to observe during Yajur vedi Avani Avittam.
1.Yagnopa veetha dharana manthra ( Manthra for wearing Poonal or Yagnopaveetham):

a.Aachamanam:Shuklaam Bharadharam………. Santhaye
b.Om Bhoo…………..Bhoorbhavaswarom
c.Mamo patha samastha duritha kshya dwara sri paameshwara preethyartham
Sroutha smartha vihitha sadachara nithya karmaanushtanaa yogyatha sidhyartham brhma teja abhivrudyartham yagnopaveetha dharanam karishye.

d.Yagnopaveetha dharana maha manthrasya
Parabrhma rishi(Touch forehead)
Trushtup chanda (touch below nose)
Paramathma devatha (touch heart)

e.Yagnopaveetha dharane viniyoga

Wear Poonal one by one by reciting(poonal should be held by both hands, the tie in the poonal being held above by the right hand facing upwards)
Yagnopaveetham paramam pavithram praja pathe,
Yat sahajam purasthad aayushyam
Agriyam prathi muncha shubram yagnopaveetham balamasthu theja.

f.After wearing all poonals one by one do Aachamanam

g.Remove the old poonals and break them to pieces by reciting

Upaveetham bhinna thanthum jeernam kasmala dooshitham, visrujami jale punarbrahman varcho deergayurasthu me.

h.Do aachamanam.

2.Kamo karshet Japam (24-8-2010 morning)
a.Aaachamanam:Shuklaam Bharadharam…….Santhaye
b.Om Bhoo
c.Mamo patha— Preethyartham
Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam paapam , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama
Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
Yogascha karanam chaiva sarvam Vishnu mayam Jagat ,
Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadhya sri bagavatha mahaa purushasya Vishnor Agnaya , Pravarthamanasya , Aadhya brhmana , dweethiya parardhe, swetha varaha kalpe, , Vaivaswatha manvanthare, ashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashti samvatsaranaam madhye , Vikruthi nama samvatsare, Dakshinaayane, Varsha rithou, Simha mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam shubha thidou, Bhouma vasara yukthayam, Sravishta** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna, viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam shubha thidou, taishyaam pournamaasyam* adhyot sarjana akarana praayaschithartham , samvatsara praayaschithartham, cha ashtothara satha samkhyaa “kamo karsheth manyura karsheth” ithimaha manthra japam karishye.
d.Then chant “Kamo karsheth manyura karsheth namo nama” 108 times
e.Afterwards perform Aachamana and say”Kama manyu upastham karishye” , Om tat sat brahmaarpanam asthu.
*Pournami is till 10.35 PM IST ** Sravishta Nakshatra is up to 9.04 PM IST on 24/8/2010 according to the Panchanga.If in any country , you are performing the japam after 9.04 PM, change Sraviishta to Sathabhishak nakshtra yukthayam.If you are doing it after 10.35 Pm IST , change also Pornamasyam Shubha Thidhou to Pradhamyam Shubha Thidhou .This would be for example applicable in many parts of USA.This is also applicable to mantras ofMaha Sankalpam given below.
3.Maha Samkalpam
(24-8-2010 after Madhyaanikam and Brahma yagnam*)

a.Aachamanam
b.Shuklam baradharam……..
c.Om bhoo
d.Maha samkalpam
Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam paapam , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama rama
Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
Yogascha karanam chaiva sarvam Vishnu mayam Jagat ,
Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadya sri bhagawatha, Aadi vishno, Aadinarayanasya achinthyaya , aparimithaya, sakthyaa, briyamaanasya, mahaa jaloughasya madhye,
paribrhamatham aneka koti brhmaandanam madhye, eka thame, prithya aptejo vayvakaasaa ahankaradhi -mahada vyakthai-aavaranair- aavruthe- asmin mahathi bramanda-karandaka-madhye aadhara sakthi –koormaa nandathi ashta diggajopari prathishtithasya , athala-vithala-suthala-rasaathala-thalaa thala-mahaathala-pathalakyai loka sapthakasya upari thale, punya kruthaam nivaasabhuthe bhoor –bhuvar-suvar-mahar-janarr-thapa-satyaakhyai loka shatkasya adho bhage mahaa nalayamana phani raja seshasya sahasra phanaa mani mandala mandithe, dighdanthi-shunda dhanda-uttambhithe, panchasath koti yojana vistheerne, lokaloka –achalena valayithe lavaneshu-sura-sarpi-dhadhi-ksheera-udakaarnavischa parivruthe, jambhu-plaksha-saka-salmali-kusa-krouncha-pushkarakhya saptha dweepanaam madhye, Jamboo dweepe, Bharatha varshe, bharatha kande, prajaapathi kshetre dandakaaranya-chamapakaaranya-vindhyaaranya-veekshaaranya-vedaaranayaadhi, aneka punya aaranyaanam Madhya pradeshe, karma bhoomou, rama –sethu-kedharayoo madya pradaeshe , Bhaageerathi-Gouthami-Krishna veni-Yamuna-Narmadaa-Thungabadhraa-Triveni-Malaapahaarini-kaveri- ithyadi , aaneka punya nadhi viraajithe, Indraprastha-Yamaprastha-Aavanthikaapuri-Hasthinaapuri-Ayodhyaa puri-Maayaa puri-Kasi puri-Kanchi puri-Dwarakaa aadi aneka punya puree viraajithe Sakala jagat srushta, parardha dwaya jeevana, bramana dweethiya parardhe, Pancha sathabdhou, prathame varshe, prathame mase, prathame pakshe, prathame divasae, aahni, dweethiye yame, trithiye muhurthe, swayambhuva-swarochisha-uthama-thamasa-raivatha-chakshu shakheshu, shatsu manusha atheetheshu, sapthame vaivaswathe manvanthare, aashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashtya samvatsaranaam madhye , Vikruthi nama samvatsare, Dakshinaayane, Varsha rithou, Simha mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam* shubha thidou, Bhouma vasara yukthayam, Uthrashada** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna, viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam* shubha thidou,
anaadhya vidhya pravarthamane asmin mahathi samsara chakre vichitrabhi karma gathibhi vichitrasu yonishu puna puna anekadha janithwa kenapi punya karma viseshena idhaanimthana manushye dwijanma visesham prapthavatho mama jjanmabhyasa jjanama prabruthi ethath kshana paryantham , baalye, vayasi kaumare yowane vaardhake cha jagrath swapna sushupthya avasthamsu mano vak kaya karmendriya jnanendriya vyaparai kama-krodha-lobha-moha-madha-mathsaryaadhi sambhavithaanam iha janmani janmanthare cha jnana ajnana kruthaanammaha pathakanaam mahaa patathakanumanthratwadeenam , samapathakaanaam upapaathakaanaam malini karanaanam nindhitha dhana dhaano upa jeevanaadeenam aapathrikarananaam jathi bramsa karaanam vihitha karma thyaagaaadeenam jnanadha sakruth kruthanaam ajnanatha asakruth kruthaanam sarveeshaam papaanam sadhya aapanodhanartham
aswatha narayana sannidhou-deva brahmana sannidhou-tryaa trimsath koti devathaa sannidhou-sri visaalakshi sametha visweswara swami sannidhou-mahaa ganapathi sannidhou-seetha lakshmana bharatha sathrugna-hanumt samedha sri rama chandra swmai sannidhou-sri rukmani sathyabhama samedha sri gopala Krishnaswami sannidhou-hari hara puthra swami sannidhou-sri lakshmi narayana swami sannidhou sraavanyaam pournamasyaam adhyopakrama karma karishye.Thadangam sravanee pournamasi punyakale sareera shudhartam shuddhodhaka snanam aham karishye
Athi krura maha kaya, kalpanthahanopama,
Bairavaya namasthubhyam anujnam dathu marhasi

*Pournami is till 10.35 PM IST ** Sravishta Nakshatra is up to 9.04 PM IST on 24/8/2010 according to the Panchanga.If in any country , you are performing the japam after 9.04 PM, change Sraviishta to Sathabhishak nakshtra yukthayam.If you are doing it after 10.35 Pm IST , change also Pornamasyam Shubha Thidhou to Pradhamyam Shubha Thidhou .This would be for example applicable in many parts of USA.
4.Yagnopa veetha dharana manthra
After bath again change poonal by reciting manthra as given in s.No.1.Please note that now a days very rarely people take bath after mahaa sankalpam but do prokshana snanam i.e bath by sprikling of water on the head.

5.Kanda Rishi Tharpanam

1,Aachamanam
2,Shklaama baradharam
3.Om bhoo
4.Mamo patha samastha durida kshya dwara sri parameshwata preethyartham sravanyaam pournamaasyam adhyoyapakrama karmangam kanda rishi tharpanam karishye.
Wear poonal as garland and do tharpanam using water mixed with thil (black gingely) and akshatha
Each manthra has to be chanted thrice and tharpanam done.

1.Prajapathim kanda rishim tharpayami
2,Somam kanda rishim tharpayami
3.Agnim kanda rishim tharpayami
4.Viswaan devaan kanda rishim tharpayaami
5.Saahinkeer devatha upanishadha tharpayami
6.Yagnigeer devatha upanishadha tharpayaami
7.Vaaruneer devatha upanishadha tharpayami
8.Brhamanagum swayubhuvam tharpayaami
9.Sadasaspathim tharpayami
wear poonal in the normal fashion and then do aachamana.

5.Vedarambham
Though these are essential part of Avani avittam , I am not giving this because Vedic manthraas are very diffcult to transliterate in to English and reading them wrongly would be counter productive.

6.Gaayathri japam (25-8-2010)
For Yajur, Rig and Sama Vedis

1.Aachamanam
2,Shuklaam baradharam
3.Om bhoo
4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam paapam , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye, Vikruthi nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou, Simha mase Krishna pakshe aadhya prathamaayam* shubha thidou Soumya vaasara yukthayaam sathabishak ** nakshatra yukthaayam shubha yoga shubha karana evam guna viseshana visisishtaayam asyaam prathamaayam shubha thidou mithyaa theetha prayaschittartham ashtothara sahasra samkya gayatri maha manthra japam karishye.
Start from Pravasya Rishi brahma…. followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.
Complete with Abhivaadaye and then complete with
Kayena vacha…….
* Prathma is up to 11.02 PM IST from 6.26 AM IST of 25/8/2010 .Afterwards chande to Dwitheeyam shubha thidhou
**Shathabishak is up to 12.03 AM on 26/8/2010 IST , afterwards Poorva Proshtapada Nakshatra yukthayam .
Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

Appendix Brahma Yagnam.

1.Perform Achamanam
2. Face eastern direction and do “Shuklam baradaram….” Followed by pranayamam “om Bhoo…”
3. Mamopatha samastha duritha kshya dwara sri Parameshwara preethyartham Brahma Yagnam karishye. Brahma yagnena Yakshye.
4. Chant and clean the hands with water
Vidhyudasi paapmanam vidhya me paapmanam amruthath Sathya mupaime
And then chant
Om Bhooo tatsa vithurvarenyam
Om Bhuva Bhargo devasya Dheemahi
Ogum suva Dhiyo yona prachodayath
Om Bhooo Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya dheemahi
Om Bhuva Dhiyo yona prachodayath
Ogum Suva Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya Dheemahi Dhiyo yona prachothayath

5. Chant Vedic manthras
Om Agnimeele purohitham Yagnasya Dheva mruthvijam, hotharam Rathna Dhathamam
Om Ishe Twoje Thwa vayavasthapayavastha Devo vassavitha prarpayathu sreshtathamaya karmane
Om Agna Aayahi veethaye grunano havyadathaye, ni hotha sadhsi bharhishi
Om sanno devirabheeshtaya Aapo peethaye sam yorabhisravanthu na
After this recite if possible vedic manthras that you know like Rudram, Chamakam etc

6. Sprinkle water round the head by reciting
Sathyam Thapa sradhayam juhomi

7. Recite three times with folded hands
Om namo brahmane namosthwagnaye nama pruthwyai nama oshadheebhya namo vaache namo vaachaspathaye namo vishnave bruhathe karomi.

8.Clean the hands again with water by reciting “vrushtirasi vruschame paapmanamamruthath sathyamupaaga”
Do aachamanam
8. Chant “shuklam baradaram….”
9. Do Pranayamam, “om Bhoo…”
10. Mamopatha samastha duritha kshaya dwara sri parameshwra preethyartham deva-rishi-pithru tharpanam karishye.
11. Touch water and clean your hands
12. Do deva tharpanam through the tip of fingers
1.Bramodaya ye deva thaan devaan tharpayami
2.Sarvaan devaan tharpayami
3. Sarva deva ganaan tharpayami
4.Sarva deva pathnis tharapayami
5.Sarva deva ganapathnis tharpayami
13, Do rishi tharpanam by wearing yagnopaveetha as garland and pouring out water from the liitle finger
1,Krishna dwaipayanaya ye rishaya thaan rishin tharpayami
2. Sarvaan risheen tharpayami
3.Sarva rishi ganaan tharpayami
4. Sarve rishi pathnis tharpayami
5,Sarva rishi gana pathnistharpayami
6. Prajapathim kanda rishim tharpayami
7. Somam kanda rishim tharpayami
8. Agnim kanda rishim tharpayami
Put the Yagnopaveetham in normal fashion and pour water from the tips of fingers
9. Viswan devan kanda rishin tharpayami
10. Samihithir devatha upanishada tharpayami
11. Yagnigir devatha upanishada tharpayami
12.Varuneer devatha upanishada tharpayami
Put the Yagnopaveetham and pour water by towards the left
13. Havyavaham tharpayami
14.Viswaan devaan kanda rishin tharpayaami
Pour water by the bottom of the palm towards self
15.Brahmanam swayambhuvam tharpayami
16.Viswan devan kandarishin tharpayami
17.Arunan kandarishin tharpayami
Put the Yagnopaveetham in normal fashion and pour water from the tips of fingers
18.Sadasaspathim tharpayami
19.Rig vedam tharpayami
20.Yajur Vedam tharpayami
21. Sama Vedam tharpayami
22. Atharvana Vedam tharpayami
23. Ithihasa puranam tharpayami
24. Kalpam tharpayami
14.Only those who have lost their father (others go to step 15)do Pithru tharpanam wearing the yagnopaveetham on the right shoulder pouring water between the thumb. And index finger.
1.Soma pithruman yamo angiraswan agni kavyavahana ithyadaya ye pithara
thaan pithrun tharpayami,
2. Sarvaan pithrun tharpayami
3. Sarva pithru ganan tharpayami
4. Sarva pithru pathnistharpayami
5. Sarva pithru ganapanthnistharpayami
6.oorjam vahanthi amrutham grutham paya keelaalam parisruyatham
swadaastha tharpayatha me pithrun trupyatha, trupyatha, trupyatha
7.Aabrahma sthambha paryantham jagat trupyathu
15.Put the yagnopaveetha in the normal fashion
Pour water saying Om That sat Brahmarpanamasthu
And then do aachamanam.

Brahma yagnam(sacrifice to Brahma) is the oblation offered to satisfy Devas, Rishis(sages) and Pithrus(ancestors). It is supposed to be performed daily after Madhyannikam, But nowadays it is done mainly on avani avittam days.

Read full here
 

Usage Rights

Here you will get update for all hindu gods and temples.